Download/open the presentation as a pdf-file below

Kort presentation av tillvägagångssätt och motivation (The text will follow in English below the Swedish version)

Utgångspunkten för mitt konstnärliga arbete i det offentliga rummet ligger i platsens karaktär och dess användare. Det mänskliga tilltalet och individens möte med platsen är av central betydelse för mig. Jag vill skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i relation till platsens ursprungliga uttryck och verksamhet. Oavsett besökarnas ålder eller bakgrund så vill jag ta vara på varje individs nyfikenhet och upptäckarlusta och inspirera dem i deras vardag. Jag eftersträvar kvalitéer i mina verk som gör att man vill återvända för att upptäcka mer. Mina verk kan vara platsskapande och ha en orienteringsfunktion, både i det lilla och i det stora sammanhanget. Idén som föds i mötet med platsen styr materialval och teknik. Tillverkning sker ofta i ett samarbete med underleverantörer och konsulter. Hållbarhet över tid och säkerhet, med ett minimum av underhåll är en självklarhet. Jag är van vid att jobba i grupp med arkitekter, entreprenörer, användare och konstnärer. Samarbete mellan alla grupperna förvandlar problem till lösningar.

Approach and motivation (In English)

The starting point for my artistic work in the public space lies in the character of the place and its users. The human approach and the individual’s encounter with the place is of central importance to me. I want to create an enhanced experience for visitors in relation to the site’s original expression and activities. Regardless of the visitors’ background, I want to take advantage of every individual’s curiosity and discovery desire and inspire them in their everyday lives. I strive for qualities in the works that make you want to return to discover more. My works can be place-creating and have an orientation function, both in the small and in the large context. The idea born in the meeting with the site governs material choice and technology. Manufacturing is often done in collaboration with subcontractors and consultants. Sustainability over time and safety, with a minimum of maintenance is self-evident. I am used to, and have good experiences with, working in a group of architects, contractors, users and artists. Collaboration between all groups turns problems into solutions.
Jan Stenberg
 
CV Jan Stenberg (The text will follow in English below the Swedish version)

Född 1964. Bor och jobbar i Stockholm

Offentliga projekt

2020 Inbjuden tävling efter prekval (ITEP) Eldsblommor, Järnvägsbro, Härnösand m Guangjuan Zhang (GZ)
2019 ITEP. Dufvegårdens äldreboende, Katrineholm, m Guangjuan Zhang
2019 Inbjuden efter prekval. Kristaller, Fasad Idrottshall Vallentuna, m GZ
2018 ITEP. Landstingshuset Kalmar, m GZ
2018 ITEP. P-hus och godsmott. vid Universitetssjukhuset i Örebro, m GZ
2017 ITEP. Entréer nytt bibliotek och sporthall, Stora Skedvi, m GZ
2017 ITEP. Konst till Risholmens äldreboende, Falun, m GZ
2017 ITEP. Konst Hagaskolan, Vallentuna
2016 ITEP. Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla m GZ
2016 ITEP. Nytt psykiatrihus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, m Thomas Nordström (TN)
2016 ITEP. Bergsåkers skola, Umeå m GZ
2016 ITEP. Konstnärlig gestaltning på Slottsholmen, Västervik m GZ
2015 Vunnen öppen tävling. Svartåns krona, Ydrerondellen, Tranås
2015 ITEP. Flow och Fingertoppar, Kungsbacka, Kollaskolan, Idrottshallen, m GZ
2015 ITEP. Rosenfredsskolan, Varberg, m GZ
2015 ITEP. Snapshots of nature, Nya Lundbygårdens äldreboende, Lerum, m GZ
2014 ITEP. Ny skola och bibliotek i Vännäs, m GZ
2014 ITEP. Månfaser och Solgång, Falu lasarett
2013 ITEP. Konstnärlig gestaltning Centralsjukhuset i Karlstad
2013 ITEP. Scapes and landscapes, fasader till nytt Parkeringshus Strömsö, Drammen, m Thomas Nordström (TN) o Christian Sandell (CS)
2012 ITEP, Aqurama idrotts o treningssenter Kristianssand, Norge, m GZ
2012 ITEP. Konstnärlig gestaltning Spongdal Skole, Trondheim, m GZ
2012 ITEP. Konstnärlig Gestaltning Stadsbiblioteket, Göteborg, m GZ
2011 ITEP. Ny buss-station Stråket, Umeå, m GZ
2011 Inbjudan. Silverstigen Fruängsskolan, Stockholm,Stockholms Konstråd
2011 Inbjudan. Life at the Moarés Kvarteret Hamnen/Strandpromenaden, Riksbyggen, Stockholm
2010 ITEP. SL, Tunnelbanestation Hässelby Gård, Stockholm
2010 ITEP. Lövverk Västmanlands Läns Landsting m TN
2010 ITEP. Minnesmonument över Theodor Dahl, Köping m CS
2010 ITEP. Nytt kulturhus Malmön, Buen Mandal, Norge m TN
2010 ITEP. konst till ny polisstation i Edmonton, Kanada m Annika Oskarsson (AO) & TN
2009 ITEP. konst längs väg, Limerick Irland m AO & TN
2009 ITEP. Union Scene, Drammen, Norge m Trude Westby Nordmark (TWN)
2009 ITEP. Kampus Grimstad, Grimstad, Norge, m TWN
2008 ITEP. Wish you where here! Part I & II Rådalen Ungdomsskole, Bergen, Norge
2007 Inbjudan. Svenska vatten Stockholms Landsting, Rosenlunds sjukhus, Stockholm
2007 Inbjudan. Tekniska muséet i Stockholm, skiss för ny park m TN
2007 ITEP. Thor Heyerdahls Videregående skole, Larvik, Norge m TN
2006 Vunnen öppen tävling. Spår av tid och ljus Åbågen, Arboga m TN & illustratören Rose Marie Andersson
2006 ITEP. Flow Grevlingen Kultur og Idrettssenter, Vestby, Norge m TN
2005 ITEP. Taktil topografi Syncentralen, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm
2003 Skissuppdrag SL Norsborg tunnelbanestation
2000 ITEP. Fjärilsvingar hörsalsvägg, Trafikledartorn Arlanda, Stockholm

Pågående projekt

2016-20 Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla, m GZ
Grupputställningar
2007 von Heiner bis Müller, Labor K1, Berlin
2004 Högtryck Galleri ID:I Stockholm
2003 Club Galleri Poitier, Poitier, Frankrike
2002 Club Galleri Beaconside, London
2001 Byggkeramik Konsthantverkscentrum Stockholm
2000 Konstnärshuset Stockholm
1999-00 Byggkeramik Vandringsutställning, Statens Konstråd

Utbildningar

2011-12    Kungliga Konsthögskolan, projektstudent Interaktiva tekniker,
2004-05  Kungliga Tekniska Högskolan, Ljus och Design
1994-99   Konstfackskolan, Keramik och Glas
1993         Nyckelvikskolan, Keramik

Kontakt

jan(at)janstenberg.com

CV Jan Stenberg  (In English)

Born 1964. Lives and work in Stockholm

Public art projects

2020 Invited to competition after prequalification (ITCAP) Fireflowers, Railway bridge, Härnösand w Guangjuan Zhang (GZ)
2019 ITCAP. Dufvegården’s elderly living, Katrineholm, w GZ
2019 Invited by pre-selection. Crystals, Facade Sports Hall Vallentuna, w GZ
2018 ITCAP. Kalmar County Courthouse, w Guangjuan Zhang (GZ)
2018 ITCAP. Parking house and cargo lot. at the University Hospital in Örebro
2017 ITCAP. Entrances new library and sports hall, Stora Skedvi, w GZ
2017 ITCAP. Art for Risholmen’s elderly residence, Falun, w GZ
2017 Invited by pre-selection. Facade Sports Hall Vallentuna, w GZ
2016 ITCAP. Bird, fish and everything in between, Källdals school in Uddevalla, w GZ
2016 ITCAP. New psychiatric hospital at Norrland University Hospital in Umeå, w Thomas Nordström (TN)
2016 ITCAP. Bergsåkers school, Umeå w GZ
2016 ITCAP. Public art at the Slottsholmen, Västervik w GZ
2015 Won open competition. The Crown of Svartån, Ydre rondelle, Tranås
2015 ITCAP. Flow and Fingertoppar, Kungsbacka, Kollaskolan, Idrottshallen, w GZ
2015 ITCAP. Rosenfredsskolan, Varberg, w GZ
2015 ITCAP. Snapshots of nature, New Lundbygården’s elderly residence, Lerum, w GZ
2014 ITCAP. New school and library in Vännäs, w GZ
2014 ITCAP. Moon Phases and Sunrise, Falu Hospital
2013 ITCAP. Artistic design The Central Hospital in Karlstad
2013 ITCAP. Scapes and landscapes, facades for new parking garage Strömsö, Drammen, w Thomas Nordström (TN) and Christian Sandell (CS)
2012 ITCAP, Aqurama sports and fitness center Kristianssand, Norway, w GZ
2012 ITCAP. Artistic design Spongdal School, Trondheim, w GZ
2012 ITCAP. Artistic Design City Library, Gothenburg, w GZ
2011 ITCAP. New bus station Stråket, Umeå, w GZ
2011 Invited. Silverstigen Fruängsskolan, Stockholm, Stockholm Arts Council
2011 Invited. Life at the Moarés. The Harbor / Strandpromenaden neighborhood, Riksbyggen, Stockholm
2010 ITCAP. SL, Metro station Hässelby Gård, Stockholm
2010 ITCAP. Foliage Västmanlands Läns Landsting w TN
2010 ITCAP. Memorial monument to Theodor Dahl, Köping w CS
2010 ITCAP. New cultural center Malmön, Buen Mandal, Norway w TN
2010 ITCAP. Art for a new police station in Edmonton, Canada w Annika Oskarsson (AO) & TN
2009 ITCAP. Art along the way, Limerick Ireland w AO & TN
2009 ITCAP. Union Scene, Drammen, Norway w Trude Westby Nordmark (TWN)
2009 ITCAP. Campus Grimstad, Grimstad, Norway, w TWN
2008 ITCAP. Wish you where here! Part I & II Rådalen Youth School, Bergen, Norway
2007 Invited. Swedish Waters. Stockholm County Council, Rosenlund Hospital, Stockholm
2007 Invited. Technical Museum in Stockholm, sketch for new park w TN
2007 ITCAP. Thor Heyerdahl High School, Larvik, Norway w TN
2006 Won open competition. Traces of time and light, Åbågen, Arboga w TN & illustrator Rose Marie Andersson
2006 ITCAP. Flow Grevlingen Culture and Sports Center, Vestby, Norway w TN
2005 ITCAP. Tactile topography Vision Center, Sabbatsberg Hospital, Stockholm
2003 Sketch assignment, Stockholm local traffic, Norsborg metro station
2000 ITCAP. Butterfly wings, auditorium wall, Traffic Controll Tower, Arlanda Airport, Stockholm

On going projects

2016-20 Bird, fish and everything in between, Källdal school in Uddevalla, w Guangjuan Zhang (GZ)

Group exhibitions

2007 from Heiner to Müller, Labor K1, Berlin
2004 High Pressure Gallery ID: In Stockholm
2003 Club Gallery Poitier, Poitier, France
2002 Club Gallery Beaconside, London
2001 Construction Ceramics, Arts and Crafts Center, Stockholm
2000 The Stockholm Artist House
1999-00 Construction Ceramics, Travelling Exhibition, Swedish Arts Council

Education

2011-12 Royal School of Art, project student Interactive techniques,
2004-05 Royal Institute of Technology, Light and Design
1994-99 University of Arts, Crafts and Design, Ceramics and Glass
1993 Nyckelvik school, Ceramics

Contact

jan(at)janstenberg.com